ما باهم دریا میشویم

مادریا

مادریا با الهام از برخی منابع اخلاقی که مبتنی بر پاسداشت کرامت انسانی و احترام به نوع بشر است تلاش دارد تا با ایجاد فضای آموزشی و فروش، قدمی در راه توانمندسازی و افزایش درآمد بانوان پناهنده و زنان سرپرست خانوار بردارد.

توانمندسازی از طریق آموزش مهارتهای فنی و مهارتهای زندگی
بهبود درآمد از طریق فروش تولیدات و معرف به بازار فروش
میخوام بیشتر بدونم

چرخه توانمندسازی در مادریا چگونه است؟

آشنایی با تاریخچه مادریا

داستان های زنان موفق

آموزشی

داستان زندگی خدیجه

خدیجه حسینی 32 ساله، دارای مدرک کاردانی مدیریت صنعتی از دانشگاه سمنان، صاحب 2 فرزند، سرپرست خانوار و ساکن تهران است. در سال 1397 از…
آموزشی

داستان زندگی رازگل

رازگل احمدی متولد سال 1365، ساکن تهران و دارای 3 فرزند است. درگذشته به طور محدود و اصطلاحا شخصی دوزی خیاطی انجام می داده و…