چرخه ی توانمند سازی زنان

تجارب موفق در حوزه توانمندسازی زنان در دنیا بر چهار مولفه اصلی استوار است:

جامعیت و فراگیری

ظرفیت سازی

مشارکت

آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی

۲- جلب مشارکت ذینفعان در طراحی و اجرای برنامه‌های توانمندسازی

۱- آگاهی بخشی و دسترسی به آموزش و مهارت‌های مورد نیاز برای کسب و کار

۴- توجه به نیازهای ذینفعان و شرایط خاص ایشان در دسترسی به برنامه‌های پروژه و هدف اصلی آن یعنی راه‌اندازی کسب و کار و اشتغال و درآمدزایی.

۳- ظرفیت سازی از طریق آموزش مهارت‌های نرم و تقویت خودباوری، حل مساله و انگیزه‌مندی در راستای تحقق اهداف

مادریا نیز در تدوین برنامه های توانمند‌‌سازانه خود با لحاظ این چهار مولفه درصدد آن است که با فراهم آوردن بستری مناسب در حوزه های ذیل گام بردارد:

بستر آنلاین فروش مادریا در جهت دسترسی پذیری ذینفعان به بازار فروش و درآمدزایی ایجاد شده است؛ که با حذف حلقه‌های واسط در بازار امکان ارتباط مستقیم میان زنان و دختران تولید کننده محصولات با متقاضیان محصول را فراهم نموده است. امید داریم ذینفعان نیز با بهره‌گیری از این امکانات در راستای درآمدزایی شخصی و توانمندی گام بردارند و به عنوان الگویی برای گروه همسان خود شناخته شوند.