چرخه ی توانمند سازی زنان

تجارب موفق در حوزه توانمندسازی زنان در دنیا بر چهار مولفه اصلی استوار است:

جامعیت و فراگیری

ظرفیت سازی

مشارکت

آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی

مادریا نیز در تدوین برنامه های توانمند‌‌سازانه خود با لحاظ این چهار مولفه درصدد آن است که با فراهم آوردن بستری مناسب در حوزه های ذیل گام بردارد:

  1. آگاهی بخشی و دسترسی به آموزش و مهارت‌های مورد نیاز برای کسب و کار
  2. جلب مشارکت ذینفعان در طراحی و اجرای برنامه‌های توانمندسازی

  3. ظرفیت سازی از طریق آموزش مهارت‌های نرم و تقویت خودباوری، حل مساله و انگیزه‌مندی در راستای تحقق اهداف

  4. توجه به نیازهای ذینفعان و شرایط خاص ایشان در دسترسی به برنامه‌های پروژه و هدف اصلی آن یعنی راه‌اندازی کسب و کار و اشتغال و درآمدزایی.

بستر آنلاین فروش مادریا در جهت دسترسی پذیری ذینفعان به بازار فروش و درآمدزایی ایجاد شده است؛ که با حذف حلقه‌های واسط در بازار امکان ارتباط مستقیم میان زنان و دختران تولید کننده محصولات با متقاضیان محصول را فراهم نموده است. امید داریم ذینفعان نیز با بهره‌گیری از این امکانات در راستای درآمدزایی شخصی و توانمندی گام بردارند و به عنوان الگویی برای گروه همسان خود شناخته شوند.